Förutsättningar för att få lokförarbevis

Källa: transportstyrelsen.se

Enligt Transportstyrelsens modell för behörighetsprövning ska en lokförare dels ha ett förarbevis som styrker att han eller hon uppfyller vissa minimikrav avseende medicinsk och psykologisk lämplighet, utbildning och allmänna yrkeskvalifikationer och dels ett eller flera kompletterande intyg där det ska anges på vilken järnvägsinfrastruktur innehavaren har rätt att köra och vilken typ av järnvägsfordon denne har rätt att framföra.

Förarbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och intyget utfärdas av det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare hos vilken föraren är anställd eller tjänstgör enligt avtal. Förarbeviset och det kompletterande intyget kan återkallas om kraven inte längre uppfylls.

Vilka uppgifter ett förarbevis och ett kompletterande intyg ska innehålla samt hur de ska utformas finns fastställt i Kommissionens förordning nr 36/2010 av den 3 december 2009 om gemenskapsmodeller för lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG.

Transportstyrelsen för ett register över de förarbevis som utfärdas. Verksamhetsutövaren ska föra register över de kompletterande intyg som utfärdas. Utbildningsanordnare, examinatorer samt läkare och psykologer, som utbildar, genomför prov och bedömer den fysiska och psykiska lämpligheten att utöva föraryrket, måste ha ett tillstånd av Transportstyrelsen.

Vem omfattas?

Förare

Lagen (2011:725) gäller för förare av tåg, spärrfärd och växling i huvudspår. Lagen gäller inte förare som framför järnvägsfordon uteslutande på:

 • tunnelbana eller spårväg,
 • fristående lokala eller regionala järnvägsnät,
 • banavsnitt som tillfälligt är avstängda för normal trafik i syfte att utföra banarbete,
 • sidospår.

Till sidospår räknas

 1. järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som används enbart av infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods och
 2. spårområde för underhållsverkstäder, uppställningsspår eller lokstallar.

Nyutbildad

För att ett förarbevis ska kunna utfärdas, ska följande grundläggande krav (enligt lag 2011:725) vara uppfyllda:

 1. har fyllt 20 år eller, om det finns särskilda skäl för det, 18 år,
 2. med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, eller likvärdig utbildning,
 3. är fysiskt lämplig att framföra järnvägsfordon,
 4. är psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon och
 5. kan styrka de yrkeskvalifikationer som krävs.

Enligt TSFS 2011:58 ska den som är nyutbildad förare bifoga följande dokument vid ansökan om förarbevis:

 • Betyg från gymnasieutbildning – med lägst betyg E i ämnena matematik, engelska och svenska (enligt Skolverket motsvarar Icke Godkänt betyg F)
 • Utlåtande från läkare
 • Utlåtande från psykolog
 • Intyg om att du är godkänd vid prov för förarbeviset

Särskilt tillstånd för läkare

En förare ska ha ett förarbevis som styrker att han eller hon uppfyller vissa minimikrav på fysisk och psykisk lämplighet. Det framgår av lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Observera!
Endast de läkare som utför undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår omfattas av kravet på särskilt tillstånd.

Undersökningar

En medicinsk hälsoundersökning av förare enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare med tillstånd från Transportstyrelsen.

För att få ett sådant särskilt tillstånd ska läkaren vara oberoende i förhållande till järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren samt vara opartisk och ha tillräckliga yrkeskvalifikationer.

De krav som ställs på läkare och psykologer framgår i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare och Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2011:61.

Läkare

En läkare med särskilt tillstånd har rätt att utföra undersökningar, regelbundna hälsokontroller och bedömningar av lämplighet att framföra järnvägsfordon. För att en läkare med särskilt tillstånd även ska få utföra inledande yrkespsykologiska undersökningar, krävs också ett särskilt tillstånd.

Tillståndsregister

Transportstyrelsen för ett tillståndsregister över läkare som har särskilt tillstånd. Du hittar det här. Fast det viktigaste i registret ser du inringat här:

Giltiga tillstånd- läkare och psykologer Här framgår vilka läkare och psykologer som får utföra inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar samt regelbundna hälsokontroller av förare av järnvägsfordon som omfattas av lagen (2011:725) om behörigheter för lokförare. I filen hittar du vilka läkare och psykologer som har tillstånd att utföra medicinska och yrkespsykologiska undersökningar.